ALGEMENE VOORWAARDEN

Samenwerkingsverband

1. Nijenhuis Jansen advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten, die ieder voor eigen rekening en risico onder de gemeenschappelijke naam (Nijenhuis Jansen advocaten), de advocatenpraktijk uitoefenen. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende eenmanszaken:

• Mr J. Nijenhuis, handelend onder de naam J. Nijenhuis Advocaat, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55930778;

• Mr M.A. Jansen handelend onder de naam Jansen Advocaat, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59417986;

• Mr. E. Albayrak handelend onder de naam E. Albayrak Advocaat, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68336586.
 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke door een cliënt of cliënten aan Nijenhuis Jansen advocaten verstrekte opdracht, aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen.

Opdracht

3.1 Iedere opdracht van een cliënt aan Nijenhuis Jansen advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr Nijenhuis, mr Jansen of mr Albayrak en wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op voorwaarde dat de Algemene Voorwaarden daarop, zonder enig voorbehoud, van toepassing zijn. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.

3.2 De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3.3 Indien ten behoeve van de dienstverlening door Nijenhuis Jansen advocaten de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de behandelende advoca(a)t(en), wordt de aan Nijenhuis Jansen advocaten gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot een dergelijke inschakeling te omvatten.

3.4 Indien ten behoeve van de dienstverlening door Nijenhuis Jansen advocaten de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder (zoals een notaris, een accountant, een belastingadviseur, octrooigemachtigde, een merkgemachtigde, een onderzoeksbureau, een vertaler of een buitenlandse advocaat enz.), zal daarover zo mogelijk met de cliënt overleg worden gevoerd. Bij het inschakelen van een derde als hier bedoeld zal door Nijenhuis Jansen advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

Honorarium en verschotten

4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Nijenhuis Jansen advocaten omvatten het honorarium, vermeerderd met verschotten en verschuldigde omzetbelasting.

4.2 Tenzij tussen partijen anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het geldende basisuurtarief.

4.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het basisuurtarief. Het basisuurtarief is € 195,00 (exclusief omzetbelasting).

4.4 Tenzij tussen Nijenhuis Jansen advocaten en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Nijenhuis Jansen advocaten bevoegd, ook tijdens de duur van de opdracht, om het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.

4.5 De verschotten die bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Nijenhuis Jansen advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn voorgeschoten en betaald. Het betreft onder meer kosten als griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en vertalingen.

4.6 Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.7 Nijenhuis Jansen advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

4.8 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

Betaling

5.1 Betaling van declaraties van Nijenhuis Jansen advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.

5.2 Alleen betaling door ontvangst op de op de declaratie vermelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

5.3  Indien Nijenhuis Jansen advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten daarvan ten laste van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 25,00.

5.4 Met de opdrachtgever is gelijkgesteld degene die zich jegens Nijenhuis Jansen advocaten verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.

Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Nijenhuis Jansen advocaten voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

6.2 Bij het inschakelen van derden zal Nijenhuis Jansen advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Nijenhuis Jansen advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Nijenhuis Jansen advocaten
Koornbeursweg 77
8442 DJ Heerenveen

Postbus 741
8440 AS Heerenveen

Telefoon: 0513 – 760 231
Fax: 0513 – 760 232
info@nijenhuisjansen.nl
www.nijenhuisjansen.nl

Huishoudelijke hulp valt ook onder de Wmo 2015

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp. Na de invoering ...

Lees meer

Vrije advocaatkeuze ook voor bezwaarprocedures

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan over rechtsbijstandverzekeringen. Eerder w...

Lees meer
Archief
  • Gratis online advies

    Gratis online advies

    U kunt uw vraag of het probleem per mail aan ons voorleggen en dan krijgt u per mail antwoord. Wij streven er naar om u binnen een werkdag te beantwoorden. Om u goed te kunnen adviseren, wordt gevraagd...

    Lees meer